2014 in review

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2014 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,300 times in 2014. If it were a cable car, it would take about 22 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Advertisements

PORTFOLIO NASTAVNIKA

 

ŠTA KAŽU PROPISI:

PRAVILNIK O STALNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU I STICANJU ZVANJA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNIH SARADNIKA („Sl. glasnik RS“, br. 85/2013)

Član 3. stav 3.

    Lični plan profesionalnog razvoja nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika sačinjava se na osnovu samoprocene nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesiju nastavnika, vaspitača i stručnog saradnika (u daljem tekstu: kompetencije).

 

Član 4. stav 1. tačka 1)

Stalno stručno usavršavanje ostvaruje se aktivnostima koje:

1) preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti, i to:

(1) izvođenjem uglednih časova, odnosno aktivnosti sa diskusijom i analizom,

(2) izlaganjem na sastancima stručnih organa i tela koje se odnosi na savladan program stručnog usavršavanja ili drugi oblik stručnog usavršavanja van ustanove, prikaz knjige, priručnika, didaktičkog materijala, stručnog članka, različite vrste istraživanja, studijsko putovanje i stručnu posetu i dr. sa obaveznom diskusijom i analizom,

(3) ostvarivanjem:

– istraživanja (naučna, akciona, ad hoc i dr.),

– projekta obrazovno-vaspitnog karaktera u ustanovi,

– programa od nacionalnog značaja u ustanovi,

– programa ogleda, model centar,

– oblika stručnog usavršavanja koji je pripremljen i ostvaren u ustanovi u skladu sa potrebama zaposlenih;

 

Član 20.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik u postupku samovrednovanja i planiranja svog stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja primenjuje standarde kompetencija.

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik sistematično prati, analizira i vrednuje svoj obrazovno-vaspitni rad, razvoj kompetencija, svoje napredovanje i profesionalni razvoj i čuva u određenom obliku najvažnije primere iz svoje prakse, primere primene naučenog tokom stručnog usavršavanja, lični plan profesionalnog razvoja (u daljem tekstu: portfolio).

Nastavnik, vaspitač i stručni saradnik na zahtev direktora, stručnog saradnika, prosvetnog savetnika i savetnika – spoljnog saradnika, daje na uvid svoj portfolio profesionalnog razvoja.

Član 27. stav 2. tačka 1)

U okviru punog radnog vremena nastavnik, vaspitač i stručni saradnik ima 68 sati godišnje različitih oblika stručnog usavršavanja, i to:

1) 44 sata stručnog usavršavanja koje preduzima ustanova u okviru svojih razvojnih aktivnosti iz člana 4. stav 1. tačka 1) ovog pravilnika;

 

Član 49.

    Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, s tim što će se odredbe člana 20. primenjivati počev od 3. marta 2014. godine.

 

ZAKLJUČAK:

 

NA OSNOVU PRETHODNOG, IZRADIO SAM SVOJ PORTFOLIO NASTAVNIKA KOJI SADRŽI:

 

1. Samoprocenu nivoa razvijenosti svih kompetencija za profesiju nastavnika – od K1 do K4 (kojom nastavnik sistematično analizira i vrednuje svoj obrazovno-vaspitni rad, razvoj kompetencija, svoje napredovanje i profesionalni razvoj);

2. Lični plan profesionalnog razvoja – sa evidencijom realizacije plana (kojim nastavnik sistematično prati svoj obrazovno-vaspitni rad, razvoj kompetencija, svoje napredovanje i profesionalni razvoj);

3. Najvažnije primere iz svoje prakse (pripreme za ugledne časove i dr.);

4. Primere primene naučenog tokom stručnog usavršavanja (pripreme za ugledne časove i dr.);

5. Uverenja o obuci van škole – 120 sati za 5 godina;

6. Dokaze o stručnom usavršavanju unutar škole – 44 sata godišnje (ugledni časovi, prikazi knjiga, istraživanja, projekti i dr.).

7. Druge priloge u skladu sa svojim ličnim planom profesionalnog razvoja.

 

VAŽNA NAPOMENA:

Ne postoje propisi o formi odnosno obrascima Portfolija nastavnika. Primeri Portfolija nastavnika na internetu odnosno obrasci Regionalnog centra za stručno usavršavanje u Kanjiži – nisu propisi.

 

ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О УЧЕНИЦИМА

(ПОРТФОЛИО УЧЕНИКА)

 

ШТА КАЖУ ПРОПИСИ:

Закон о основама система образова-ња и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 52/2011 и 55/2013)

Члан 107. став 4.

    У току школске године оцењивање је описно и бројчано и врши се на основу праћења напредовања ученика у савлађивању школског програма, а на основу посебних стандарда постигнућа.

 

Члан 108.

    У првом разреду основног образовања и васпитања оцењивање и закључна оцена су описни и ученик прелази у наредни разред.

У осталим разредима основног и у средњем образовању и васпитању оцењивање је описно и бројчано у току школске године, осим из предмета које одреди министар. Описна оцена садржи повратну информацију за ученика и родитеља и пружа му јасно упутство како да унапреди свој рад.

Правилник о оцењивању ученика у основ-ном образовању и васпитању

(„Сл. гласник РС“, бр. 74/2011)

Члан 21.

    Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.

Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање

Правилник о оце-њивању ученика у средњој школи („Сл. гласник РС“,  33/99 и 108/2003) Правилник не спомиње портфолио ученика нити педагошку документацију о ученицима.

ЗАКЉУЧАК:

    1. Прописи за основне школе не спомињу Портфолио ученика већ Педагошку документацију о ученицима, коју води предметни наставник у поступку оцењивања.

2. Прописи за средње школе не спомињу Портфолио ученика као ни Педагошку документацију о ученицима, међутим, инспектори су у Економској школи тражили неки вид Портфолија ученика.

3. Прописи не спомињу Портфолио ученика као ни Педагошку документацију о ученицима коју треба да води одељењски старешина за свој разред.

4. Сходно примењујући Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, израдио сам следеће обрасце:

1) ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О УЧЕНИЦИМА (портфолио ученика) коју води предметни наставник, а која садржи све елементе из члана 21. став 2. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, и то:

˜ личне податке о ученику (презиме и име); индивидуалним својствима; провери постигнућа (оцене); ангажовању; напредовању, датим препорукама; понашању; друге податке од значаја за рад са учеником и његово напредовање;

2) ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА О УЧЕНИЦИМА (портфолио ученика) коју води одељењски старешина за свој разред, а која садржи одговарајуће елементе из члана 21. став 2. Правилника о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању, као и друге податке.

    ВАЖНА НАПОМЕНА:

Не постоје прописи о форми односно обрасцима Портфолија ученика. Примери Портфолија ученика на интернету и из других извора – нису прописи.